Nahrávám...
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto podmínky stanovují užívání webových stránek www.garant-transfer.com (dále jen "podmínky") a upravují právní vztahy mezi provozovatelem, uživatelem a poskytovatelem služeb, jakož i jejich práva a povinnosti plynoucí z využívání služeb provozovatele na stránkách garant-transfer.com.

II. Základní pojmy

Provozovatel – Garant Transfer s.r.o. (sídlo společnosti: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, C 291734 vedená u Městského soudu v Praze), nabízející poskytování služeb pro rezervaci dopravních služeb na stránkách www.garant-transfer.com.

Služba - internetová stránka ve vlastnictví provozovatele, umístěná na www.garant-transfer.com, na které Provozovatel nabízí a poskytuje uživateli rezervaci dopravních služeb.

Uživatel - osoba, která objednala přepravní služby prostřednictvím služby www.garant-transfer.com v souladu s těmito podmínkami.

Poskytovatel služeb - dopravce, který je řádně registrován u místních správních orgánů a má všechna potřebná povolení a licence k poskytování dopravních služeb.

Smlouva o poskytování dopravních služeb - právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem.

III. Obchodní podmínky

1. Každý uživatel je povinen před použitím těchto služeb se seznámit s těmito Podmínkami. Souhlas se považuje za vyjádřený, pokud uživatel zaškrtl políčko "Souhlasím s obecnými podmínkami" nebo pokud uživatel skutečně začal používat jakoukoli službu. V případě nesouhlasu s těmito Podmínkami nemusí Uživatel užívat služby.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit obsah těchto Podmínek a to kdykoliv.

IV. Uzavření smlouvy o poskytování dopravních služeb a jejich provádění

1. Smluvní vztahy týkající se poskytování dopravních služeb vznikly výhradně mezi poskytovatelem služeb a uživatelem.

2. Smlouva o poskytování dopravních služeb se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy Uživatel potvrdí objednávku prostřednictvím služby Provozovatele a provede zálohu kreditní kartou prostřednictvím platebního terminálu poskytnutého Službou nebo vybere možnost s platbou na místě.

3. Po objednání vybrané přepravní služby obdrží uživatel potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou poskytl při odeslání objednávky. Aby se vyloučily případné neshody, strany prohlašují, že tím, že objednává určitou službu, Uživatel souhlasí s těmito smluvními podmínkami, bezpodmínečně přijímá všechna jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla, která stanovili.

4. Služba se považuje za poskytnutou a smlouva za uzavřenou v okamžiku, kdy provozovatel poskytl dle informace poskytnuté Uživatelem dopravní službu nebo v okamžiku odmítnutí poskytovatele služby poskytnout službu Uživateli, nebo pokud Uživatel nebo osoby, pro něž byla služba objednána, nebyla na místě dle informace uvedené v objednávce.

V. Ceny služeb, platba, zrušení

1. Koordinaci všech podstatných částí smlouvy, včetně ceny, data, času a místa začátku a konce služby, jakož i počtu přepravovaných osob a typu přepravy, se uskutečňuje při zpracování a odeslání žádosti Uživatelem na místo provozovatele a jeho následné potvrzení.

2. Užíváním webu uživatel potvrzuje své bezpodmínečné přijetí všech podmínek.

3. Minimální lhůta pro zaslání objednáky je 24 hodin před zahájením přepravní služby. Časové pásmo pro všechny časové údaje, které uživatel při vytváření a zpracování svých objednávek na stránkách www.garant-transfer.com zadává se považuje za středoevropský čas (CET nebo UTC + 1).

4. Pokud Uživatel zruší objednanou službu dříve než 24 hodin před zahájení přepravy, Provozovatel se zavazuje vrátit 100% částky zaplacené předplacené částky. Pokud je objednávka zrušena méně než 24 hodin před začátkem služby, Operátor nevrátí zaplacenou zálohu. Žádost o zrušení objednané služby Uživatel musí zaslat e-mail na adresu: book@garant-transfer.com.

5. Přijetí objednávky provozovatelem neznamená jeho automatické potvrzení. Objednávka se považuje za plně potvrzenou pouze tehdy, když uživatel obdrží elektronickou zprávu o tom, že objednávka byla obdržena Provozovatelem a byla jím potvrzena. Po dobu mezi podáním objednávky Uživatelem a jeho konečným potvrzením je částka předplacené platby zablokována na kartě Uživatele. Po konečném potvrzení objednávky dodavatele se částka odečte z karty uživatele.

6. Provozovatel si jednostranně vyhrazuje právo zrušit již potvrzenou objednávku bez uvedení důvodů a předplacená částka (pokud je provedena) bude vrácena klientovi v plné výši.

7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu, která může být způsobena Uživatelem nebo Provozovatelem, pokud Uživatel při vytváření objednávky uvedl nesprávný kontakt nebo jiná data významně ovlivňující poskytování dopravní služby (např. datum , čas, místo zahájení nebo ukončení dopravní služby, počet osob, přítomnost dětí mezi cestujícími atd.)

8. Provozovatel shromažďuje a uchovává osobní údaje zadané uživatelem prostřednictvím elektronických paměťových médií v chráněné databázi. Provozovatel chrání osobní údaje pomocí moderních technologií v souladu s úrovní technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že byla přijata všechna možná opatření, tj. zná opatření k zajištění ochrany těchto údajů před nezákonným zasahováním třetích osob.

VI. Řešení nároků

1. Uživatel může reklamovat kvalitu poskytovaných dopravních služeb do 2 dnů od jejich ukončení na e-mailovou adresu book@garant-transfer.com s uvedením povahy stížnosti. Maximální lhůta pro posouzení je 30 dní. Všechny nároky budou vyřešeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky, jakož i veškeré právní vztahy, které vznikají nebo mohou vzniknout v budoucnu v souvislosti se službami mezi provozovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé, se řídí právními úkony České republiky.

2. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami nebo v souvislosti s těmito podmínkami, které mohou vzniknout v souvislosti se službami, budou řešeny v rámci občanskoprávního řízení na soudech obecné příslušnosti České republiky, jejichž rozhodnutí budou konečná.

3. Pokud se některá z ustanovení těchto podmínek stane neplatným nebo nevymahatelným, zcela nebo zčásti, toto ustanovení se odděluje od zbývajících ustanovení těchto Podmínek a neplatnost nebo nesplnění takového ustanovení nijak neovlivňuje platnost a vymahatelnost jiných ustanovení těchto Podmínek.

4. Toto vydání Smluvních podmínek vstupuje v platnost dne 01.03.2019.

5. Po vstupu nové verze smluvních podmínek v platnost nebudou platné všechny ostatní verze, které mají dřívější datum účinnosti.

Secure

Bezpečné platby

paypal payments